PRIVACYSTATEMENT

Doeleinden verwerking:

Profextru Productie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van onze (financiële) administratie en/of CRM systeem. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. In deze privacy verklaring leggen we uit wat we doen met uw gegevens en wat uw rechten en plichten zijn.

Wettelijke grondslag verwerking:

Profextru Productie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen u en Profextru B.V.

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting die Profextru B.V. heeft tot het voeren van een goede (financiële) administratie.

Verstrekking persoonsgegevens:

Als klant bent u verplicht tot het verstrekken van de volgende persoonsgegevens aan Profextru Productie B.V.: NAW gegevens.

Categorieën persoonsgegevens:

Naast de verplicht te verstrekken gegevens kunnen aanvullende gegevens in de genoemde systemen verwerkt worden, waaronder NAW gegevens van meerdere contactpersonen of afdelingen van uw bedrijf en persoonsgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) bij uw bedrijf.

Geheimhouding

Medewerkers van Profextru Productie B.V. hebben een strikte geheimhoudingsplicht m.b.t. alle informatie die bedoeld of onbedoeld m.b.t. uw bedrijf is verkregen of inzichtelijk is. Deze geheimhouding geldt ook onverminderd voor onze leveranciers.

Apparatuur

Medewerkers van Profextru  B.V. hebben de beschikking over apparatuur (zowel vaste werkstations en laptops) waarmee op de kantoorlocatie of remote toegang tot uw persoonsgegevens kan worden verkregen. Profextru B.V.  maakt gebruik van een beveiligd netwerk.

Ontvangers persoonsgegevens

Profextru B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Printen van persoonsgegevens

Elke uitdraai waarop uw persoonsgegevens zichtbaar zijn, zal niet worden bewaard en na gebruik direct vernietigd.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Profextru B.V. worden bewaard tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Rechten als klant

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als klant heeft u ook het recht Profextru B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Profextru B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Profextru  B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door deze schriftelijk per email of per post aan te vragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Profextru B.V., neem dan contact op met onze contactpersoon voor de gegevensbescherming, de heer E.G.M. Hulman, via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als klant heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, 0900-2001 201